Borrego Springs Shoot 6/13/15

BFW_5201 BFW_5206 BFW_5209 BFW_5228 BFW_5233 BFW_5239 BFW_5242 BFW_5243 BFW_5248 BFW_5268 BFW_5272 BFW_5282 BFW_5299 BFW_5300 BFW_5315 BFW_5318 BFW_5321 BFW_5328 BFW_5331 BFW_5332 BFW_5338 BFW_5340 BFW_5347 BFW_5358 BFW_5362 BFW_5370 BFW_5376 BFW_5378 BFW_5389 BFW_5399 BFW_5403 BFW_5408 BFW_5411 BFW_5413 BFW_5418 BFW_5423 BFW_5428 BFW_5440 BFW_5448 BFW_5457 BFW_5458 BFW_5461 BFW_5465 BFW_5478 BFW_5481 BFW_5395